Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Iwona Travel w Siedlcach

I. Zasady ogólne

 1. 1. Organizatorem imprezy w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. jest ·Biuro Podróży IWONA TRAVEL z siedzibą w Siedlcach · przy ulicy Armii Krajowej 11 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 821 134 22 85, REGON 360975346 wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1638.
 2. 2. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określają sporządzone w · oparciu o art. 385(1) · K.C. Oraz Ustawę o Usługach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. . · Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży IWONA TRAVEL w Siedlcach.

II. Zawarcie umowy

 1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie Uczestnik winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa, opisem obiektu, programem imprezy i jej ceną, stanowiącymi integralną część umowy.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku Umowy – Zgłoszenia przez Uczestnika lub osobę przez Niego upoważnioną oraz przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę. Zgłoszenie udziału w imprezie dokonane przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jego prawnego opiekuna.
 3. Z chwilą zawarcia umowy, Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników imprezy.
 4. Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej imprezie, B.P. Iwona Travel może przyjmować dalsze zgłoszenia Uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w imprezie może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście stałej.
 5. Jeżeli umowa jest zawierana w czasie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Uczestnik zostaje zamieszczony na liście stałej lub rezerwowej po podpisaniu umowy i wpłaceniu w tym samym dniu zaliczki w wysokości 30 % ceny imprezy. Uczestnik umieszczony na liście imprezy uzupełnia wpłatę do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem.
 6. Uczestnik, który podpisał umowę w terminie krótszym niż 30 dni przed datą imprezy i został wpisany na listę stałą, dokonuje w tym samym dniu pełnej wpłaty ceny imprezy. Uczestnik przyjęty w tym terminie na listę rezerwową dokonuje w dniu podpisania umowy wpłaty zaliczki w wysokości określonej w pkt. 5, zaś uzupełnienia wpłaty winien dokonać w ciągu 24 godzin po otrzymaniu z biura pisemnego zawiadomienia o przeniesieniu na listę stałą.
 7. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za imprezę może być przyczyną skreślenia Uczestnika z listy imprezy na warunkach rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie B.P. Iwona Travel.
 8. Przy zawieraniu umowy, B.P. Iwona Travel określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura. Brak tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją udziału w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie B.P. Iwona Travel.
 9. Uczestnik ma obowiązek informowania B.P. Iwona Travel o zmianie nazwiska, adresu, wymianie dowodu osobistego, paszportu. Informacje te muszą być przekazane do B.P. Iwona Travel w takim terminie, by umożliwić załatwienie niezbędnych formalności.
 10. 10. B.P. Iwona Travel zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. O zmianie tej Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w zawiadomieniu poinformować B.P. Iwona Travel czy:
  • przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, lub
  • odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kar umownych.
 11. B.P. Iwona Travel zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
 12. Przy realizacji imprezy uzależnionej od liczby zgłoszeń, B.P. Iwona Travel zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników i gwarantuje pisemne powiadomienie o tym Uczestnika nie później niż na 10 dni przed datą imprezy. W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty bez odszkodowania.
 13. Jeżeli Uczestnik, zgodnie z pkt. 10 odstępuje od Umowy, lub jeśli B.P. Iwona Travel odwołuje imprezę na zasadach określonych w pkt. 11 i 12, Uczestnik ma prawo:
  • uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym za zwrotem różnicy w cenie;
  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
 14. Podpisując umowę-zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych dla realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Biura (zgodnie z art. 23 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.).

III. Rezygnacja z imprezy

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Biura jeśli zmianie ulegnie przynajmniej jeden z elementów imprezy: cena, termin, miejscowość, kategoria obiektu, program, kategoria środka transportu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie biuro w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zmianach warunków umowy.
 2. Odstępując od umowy Uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, przenosząc na nią swoje uprawnienia i obowiązki i ponosząc koszty związane ze zmianą np. imienia i nazwiska na bilecie lotniczym wg taryfy danej linii lotniczej, której dotyczy lot. O fakcie tym musi powiadomić Biuro przynajmniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot pozostałej kwoty.
 3. W innych przypadkach odstąpienie od umowy przez Uczestnika B.P Iwona Travel uprawnione będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez nie kosztów w związku z przygotowaniem imprezy, nie więcej jednak niż:
  • opłata manipulacyjna w wysokości 200,00 PLN/os , jeśli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy , są to koszty związane z obsługą rezerwacji ( telefony, poczta, przelewy, wkład osobowy ), oraz całkowity koszt związany z zakupem biletu lotniczego, oraz koszty uzyskania wizy.
  • do 30% ceny pakietu imprezy przy rezygnacji w okresie od 29-21 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • do 50% ceny pakietu imprezy, przy rezygnacji w okresie od 20-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
  • do 80% ceny pakietu imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem imprezy,
  • do 90% ceny pakietu imprezy - na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej
 4. W przypadku rezygnacji z listy rezerwowej, niezależnie od jej terminu, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaty za imprezę.
 5. B.P Iwona Travel dokona zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty rezygnacji w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Zwrotu dokonuje się w miejscu , gdzie nastąpiło podpisanie umowy. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

IV. Realizacja umowy

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany do posiadania w trakcie trwania imprezy aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy krajów objętych programem lub zameldowania na terenie Polski.
 2. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie biuro ma obowiązek wydania voucheru (skierowania) na odbiór świadczeń, w terminie określonym w umowie, nie wcześniej jednak niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty za udział w imprezie.
 3. B.P Iwona Travel jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz za umówioną jakość świadczeń.

V. Odpowiedzialność

Uczestnika

 1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajów objętych programem imprezy oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania.
 2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania.
 3. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku imprezy, zagrażającego interesom innych uczestników B.P Iwona Travel może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty w tym przypadku ponosi Klient.

Organizatora

 1. B.P Iwona Travel odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz umówioną jakość świadczeń określoną w katalogach, folderach i informacjach udostępnionych Uczestnikowi.
 2. B.P Iwona Travel nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich jak: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działania siły wyższej, akty terroryzmu, działania wojenne.
 3. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed
Bony turystyczne 500+
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem