Polityka prywatności w Biurze Podróży Iwona TRAVEL

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Biurze Podróży Iwona Travel. Administratorem danych jest Biuro Podróży Iwona Travel, Iwona Liczewska z siedzibą w Siedlcach, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarcze, NIP 821-134-22-85, wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego o pod numerem 1638.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane go dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Biuro Podróży Iwona Travel, Iwona Liczewska,
08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11
tel./fax: +48 25 632 77 75
e-mail:iwona.liczewska@iwonatravel.pl

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej: iwona.liczewska@iwonatravel.pl
poczty tradycyjnej: 08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11
telefonu: +48 25 632 77 75

2.2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:
poczty elektronicznej: iwona.liczewska@iwonatravel.pl
poczty tradycyjnej: 08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11 – z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych

 

2.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, obywatelstwo, numer PESEL, NIP, REGON, numer i serię paszportu, dowodu osobistego, wizerunek.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej w sposób tradycyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • publikacji Twojej opinii o Administratorze na stronie www.iwonatravel.pl oraz profilach społecznościowych w serwisie Facebook.pl, , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, badanie satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

 

2.4. Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe,
 • dane personalne.

 

2.5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

 

2.6. Czas przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres wykonywania umowy.  

2.7. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą, dostawcom usług, z których korzystamy np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. w szczególności następującym kategoriom podmiotów: biurom turystycznym, hotelom, przewoźnikom, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług turystycznych. Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są Twoje dane w celu wykonania zakupionych usług, możesz uzyskać dostęp poprzez kontakt z Biurem Podróży Iwona Travel.

2.8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych żądania przenoszenia danych osobowych

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

2.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:  iwona.liczewska@iwonatravel.pl

 

2.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia zgłoś swoje żądanie na adres: iwona.liczewska@iwonatravel.pl

2.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iwona.liczewska@iwonatravel.pl

 

2.8.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [iwona.liczewska@iwonatravel.pl].

 

2.8.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iwona.liczewska@iwonatravel.pl

 

2.8.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe ( zaszyfrowany plik MS excel  ) oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iwona.liczewska@iwonatravel.pl

 

2.9. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iwona.liczewska@iwonatravel.pl

 

2.10. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bony turystyczne 500+
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem