Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego Klientów oraz w myśl przepisów obowiązującego prawa do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Biuro POdróży IWONA TRAVEL zostaną doliczone składki, które biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) jest dodatkowym tzw. II filarem zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych utworzonym w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrotu wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Wysokości składek uzależniona jest od typu transportu oraz miejsca docelowego imprezy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty: 15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium Polski oraz krajów, mających lądową granicę z Polską

Biuro podróży w zakresie prawidłowości wyliczania i odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny podlegają kontroli marszałka województwa i ministra właściwego do spraw turystyki. Do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umów gwarancji ubezpieczeniowej, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest uprawniony Marszałek województwa właściwy do siedziby organizatora imprezy turystycznej. W sytuacji, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się Marszałkiem Województwa właściwym dla siedziby organizatora w celu ubiegania się o wypłatę środków.

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dla zapewnienia stabilności rynku turystycznego na mocy tzw. ustawy covidowej został powołany do życia kolejny filar zabezpieczeń – Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Wysokość składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) jest taka sama, jak dla Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Turystyczny Fundusz Pomocowy zabezpiecza Klienta na wypadek zaistnienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczność powstałych w miejscu realizacji imprez turystycznych w myśl artykułu 47 ust. 5 pt. 2 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) są naliczane w procesie rezerwacji i prezentowane na dokumentach podróży.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Bony turystyczne 500+
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem